Loading images...
PIJAT PANGGILAN ONLINE layanan profesional pijat refleksi tradisional panggilan di jakarta selatan, jakarta pusat, jakarta barat, jakarta utara, jakarta timur. 0812 88 7 5566

OBAT CHINA

Daftar Isi

Bab 1. Obat Jadi Untuk Penyakit Anak……….………………………………………………. 1

1. Ba Bao Jing Feng San………………...……..………………………………………. 2

2. Ba Bao Yan She San ……….………………………………………………. ……….. 2

3. Ba Bao Zhu Po Bao Ying Dan…….….…….……………………………………….. 3

4. Feng Wang Fei Zi Shui…...………...………………………………………………... 3

5. Hui Chun Dan …………………………….………………………………………….... 4

6. Hou Zao San……………………………….…………………………………..……..... 4

7. Niu Nai Liang …………………………….…………………………………………...... 5

8. Qi Xing Cha……………….………………………………...………………………...... 5

9. San She Dan Chen Pi Mo... ………………………………..……………………….. 6

10. San She Dan Chuan Bei Mo ………...……………………….……………………. 6

11. Ying Er Su……………….………………………………...………………….……….. 7

12. Xiao Er Zhi Xie Dan……………….………………………………...…………….…. 7

Bab 2 Obat Jadi Kelainan Jantung Penenang Sen……………………...………………….. 8

1. An Shen Bu Xin Wan…………………………………………...……………………... 9

2. An Shen Bu Nao Pian………………………………………………………………..... 9

3. Bai Le Mian Jiao Nang…………..………………………………………………….... 10

4. Bo Zi Yang Xin Wan……………………………………...………………………….... 10

5. Bu Nao Wan…………………………………………….…………………………....…. 11

6. Fu Fang Dan Shen Di Wan……………………..…...…………………………….…. 11

7. Fu Fang Dan Shen Pian…………….……………..……………………………….…. 12

8. Guan Xin Su He Wan………………………..……………………………………...…. 12

9. Gui Pi Wan………………………………….………………………………………........ 13

10. Jiu Xin Dan……………………………….…………………………………………..... 13

11. Su Xiao Jiu Xin Wan………………...……………………………………………….. 14

12. Shui De An…………………………..……………………………………………….... 14

13. Tian Wang Bu Xin Dan…………..………………………………………………….. 15

14. Zhu She Ding Xin Wan………..…………………………………………………….. 15

Bab 3. Obat Jadi Untuk Penyakit Limpa Lambung Dan Usus Besar…..……………..... 16

1. Ren Shen Jian Di Wan…………………………...…………...……...……………… 17

2. Bao He Wan…………………………………………………………..……….………... 17

3. Ping Wei Pian………………………………………………………..………….…...…. 18

4. Huo Xiang Zheng Qi Shui ……………………………………….…………….……. 18

5. Li Zhong Wan………..………………………………………..……………………..... 19

6. Fu Zi Ling Zhong Wan ………………………………...…………………………….. 19

7. Xiang Sha Yang Wei Wan ……………...……………..……………………………. 20

8. Xiang Sha Liu Jun Wan ...………………………..…………………………………. 20

9. Zi Sheng Wan ………………………………..……………………………………..…. 21

10. Huang Lian Su Pian ……………………….……………………………………..... 21

11. Shen Qu Cha …………………………….…………………………………….…….. 22

12. Kang Ning Wan ……………...……………………………………………….……… 22

13. San Mei An……………………………………….………………………….………... 23

14. Bao Ji Wan ( Po Chai Pills ) ………………………..……………………………... 23

15. Shao Yao Wan ……………………………….……………………………….……… 24

16. “ 204 “ Wei Te Ling……………...…………………………………………….….... 24

17. Huo Xiang Zheng Qi Wan ………..…...…………………………………………… 25

18. Sanjiu Weitai Jiaonang…………....……………………………………………..… 25

Bab 4. Lampiran Pelengkap Bab 3…………...…..…………………………………………..... 26-28

Bab 5. Obat Penharmonis Qi………………………………………………………………….…. 29

1. Bei Qi Jing Kou Fu Ye……..………………………………………………………… 30

2. Bu Zhong Yi Qi Wan…..…………………………………………………………….. 30

3. Ren Shen Jing Kou Fu Ye………………...…..……………………………………... 31

Bab 6. Obat Jadi Pengharmonis Xue………………….………………………………………… 32

1. Dang Gui Pian………………………………………………………………….…….. 33

2. Dang Gui Yang Xue Gao……………..……………………………………………… 33

3. Fu Fang E Jiao Jiang……………..………………………………………………….. 34

4. Jiao Gu Lan Zong Dai Pian…………………………………………………………. 34

5. Li Xu Wang Ruan Jiao Nang…………………...…………………………………… 35

6. Nao Xin Tong Jiao Nang…………………….………………………………………. 35

7. A. Tian Qi Pian ( Sheng ) ……………….…………………………………………... 36

B. Tian Qi Pian ( Shu ) ……………..……………………………………………….. 36

8. Yang Xue Dang Gui Jing………..…………………………………………………… 37

9. Ying Xing Ye Kou Fu Ye…….………………………………………………………. 37

10. Yue Jian Cao You………...……………………………………………………….…. 38

Bab 7. Obat Jadi Penambah Kuat…………………………...…………………………………... 39

1. Beijing Feng Wang Jing……………………...……………………………………… 40

2. Chong Xiao Ji Jing………………………………………………………………….... 40

3. Dong Chong Xia Cao…………………...……………………………………………. 41

4. Shi Quan Da Bu Wan………………..………………………………………………. 41

5. Shao Wu Pian……………………….………………………………………….…….. 42

Bab 8. Obat Jadi Untuk Penyakit Zong Feng…………………………………………………... 43

1. An Gong Niu Huang Wan………………………….………………………………... 44

2. Da Huo Luo Wan………………………………..……………………………….…... 44-45

3. Hua Tuo Zai Zao Wan………………………………………………………………. 46

4. Mao Dong Qing Jiao Nang ( Kapsul ) …………………….………………………... 46

5. Niu Huang Qing Xin Wan……………...……………….…………………………… 47

6. Niu Huang Jiang Ya Wan………………………….………………………………... 48

7. Ren Shen Zai Zao Wan……………………….……………………………………... 48

8. She Xiang Zai Sheng Wan………………..…………………………………………. 49

9. Tan Ma Mi Huan Pian……………….……………………………………………… 49

10. Zhong Feng Kang………………...……………………………………………….…. 50

Bab 9. Obat Jadi Penghilang Lembab Angin……………………….…………………………... 51

1. Du Huo Ji Sheng Wan………………………………..……………………………… 52

2. Feng Shi Huo Luo Wan…………………….……..……………………………….... 52

3. Jin Gu Ning Pian………………………………………………………………….….. 53

4. Kang Gu Zeng Sheng Pian…………………..………………………………………. 53

5. Si Teng Pian…………………….……………………………………………….……. 54

6. Te Xiao Yao Tong Ling…………….………………………………………………... 54

7. Xiao Huo Luo Wan ……………..…………………………………………………… 55

8. Yao Tong Pian………………………………………………………………….…….. 55

9. Zhuang Gu Guan Jie Wan……………….………………………………………….. 56

Bab 10. Obat Jadi Kelainan Ginjal Dan Kandung Kemih……………………………………… 57

1. Ge Jie Da Bu Wan…………………………………………...…………………….…. 58

2. Hai Ma Bu Shen Wan…………………………………..……………………………. 59

3. A. Jin Kui Shen Qi Wan ( Beijing ) ………………………………………………… 59

B. Jin Kui Shen Qi Wan ( Lanzhou ) ………………………..……………………... 60

4. Jin Qian Cao Wan………………………………………..……………………….…. 61

5. Jin Suo Gu Jing Wan……………………..…………..…………………………….... 61

6. Qi Ju Di Huang Wan……………………………..……………………………….…. 62

7. Liu Wei Di Huang Wan…………………….………………………………………... 62

8. Mai Wei Di Huang Wan………………..……………………………………………. 63

9. Niao Lu Jie Du Xiao Yan Ling……………………...………………………………. 63

10. Shi Lin Tong………………………………………………………………….………. 64

11. Zhi Bao San Bian Wan………………………..……………………………………... 64

12. Zhi Bo Ba Wei Wan………………………...………………………………………... 65

Bab 11. Obat Jadi Pembersih Panas Penawar Racun…………………...………………………. 66

1. Chuan Xin Lian Kang Yan Pian……………………...…………………………….. 67

2. Dao Chi Pian………………………………………………………………….……… 67

3. Dong Ling Cao Pian……………………………...…………………………………... 68

4. Fu Fang Ban Lan Gen Pian………………...……………………………………….. 68

5. Gan Lu Qing Re Pian………………….…………………………………………….. 69

6. Huang Lian Shang Qing Pian…………………….…………………………………. 69

7. Lian Qiao Bai Du Pian……………………….……………………………………… 70

8. A. Niu Huang Jie Du Pian……………….…………………………………………... 70

B. Niu Huang Jie Du Pian…………..……………………………………………….. 71

9. Niu Huang Xiao Yan Wan……………………….………………………………….. 71

10. Pian Zi Huang………………………………………………………………….…….. 72

11. Qing Fei Yi Huo Pian……………………..…………………………………………. 73

12. Qing Kai Ling Ke Li………………….…………………………………………….... 73

13. Qing Yin Ling ………………………………………………………………….…….. 74

14. Qing Yin Wan………………………………………………………………….…….. 75

15. San Huang Pian……………….………………………………………………….…... 75

16. A. Shan Dou Gen Pian………………………..……………………………………… 76

B. Bei Dou Gen Pian…………………………………………………………………. 76

17. Shi Re Qing……………………………….………………………………….……….. 77

18. Xiao Yan (Xin Re ) San Jie Pian…………………………………………………….. 77

19. Xin Huang Pian………………………………………………………………….…… 78

20. Xin Xue Dan………………………………………………………………….………. 79

21. Zheng Huang Wan………………………………………………………………….... 80

Bab 12. Obat Jadi Untuk Luka…………………….………………………………………….….. 81

1. Die Da Yao Wang………………………………………………………………….…. 82

2. Jin Gu Die Shang ( Da ) Wan……………………………………………………….. 83

3. Xiong Dan Die Da Wan…………………..………………………………………….. 83

4. Yu Nan Bai Yo………………………...……………………………………….…….. 84

Bab 13 Obat Jadi Untuk Pemakain Luar………………………………………………………... 85

1. Die Da Yao Jing……………………………...………………………………….…… 86

2. Jing Biao Yan Yao Gao…………………..………………………………………….. 86

3. Jing Wan Hong………………………………………………………………….…… 87

4. She Xiang Shu Jin Lu……………..…………………………………………………. 88

5. She Xiang Zhi Chuang Gao……………….………………………………………… 88

6. Xiong Dan Zhi Chuang Gao……………………….………………………………... 89

7. Zheng Gu Shui………………………………………………………………….……. 89

Bab 14. Obat Jadi Penyakit Lain-Lain…………………………………………………………… 90

1. Hua Zhi Ling………………………………………………………………….……… 91

2. Huai Jiao Wan………………………………………………………………….……. 91

3. Ji Sheng Ju He Wan……………..…………………………………………………... 92

4. Nei Xiao Luo Li Wan……….………………………………………………………... 92

5. Pian Tou Tong Wan……...…………………………………………………………... 93

6. Qian Lie Kang………………………...……………………………………….……... 93

7. Qian Lie Xian Wan………………..……………………………………………….… 94

8. Zhi Gen Duan…………………….…………………………………………….…….. 95

Bab 15. Obat Jadi Kelainan Paru……………………………………………………….. ……….. 96

1. Bai He Gu Jin Wan……………………………………………………..………….… 97

2. Chong Cao Ge Jie Chuan Bei Jing ……………………………….………………… 97

3. Li Fei ( Tan Yi Pian ) …………………………………………..……………………. 98

Bab 16. Obat Jadi Penghenti Batuk, Penghilang Riak Dan Pereda Sesak Nafas….……..……. 99

1. Chuan Bei Jing Tang Yi Pian……………………………………………………….. 100

2. Chuan Bei Pi Pa Lu…………………………………………..…………………….... 100

3. Er Chen Wan………………………………………………………………….……… 101

4. Fu Fang She Dan Chuan Bei San…………………...………………………………. 101

5. Gan Mao Zhi Ke Lu…………………………….………………………………….... 102

6. Jiu Li Zhi Ke Wan………………………….…………………………………….….. 102

7. A. Nian Ci An Mi Lian Ju Hong……..……………………………………………… 103

B. Chuan Bei Pi Pa Gao…………..…………………………………………………. 103

8. Ping Chuan Wan………………………………………………………………….….. 104

9. Qi Guan Yan Ke Sou Tan Chuan Wan…………………………………………….. 105

10. Xiao Ke Chuan………………………………………………………………….……. 106

11. Yang Yin Qing Fei Tang Jiang……………………………………………………… 106

Bab 17. Obat Jadi Kelainan Panca Indera……………………………………………………….107

1. Bi Yan Pian……………………………………………….………………….……….. 108

2. Er Long Zuo Ci Wan……………………………….………………………………... 108

3. Huo Yan Wan………………………………………………………………….……... 109

4. Liu Shen Wan………………………………………………………………….……... 109

5. Ming Mu Di Huang Wan………………..…………………………………………... 110

6. Ming Mu Shang Qing Pian…………………………..……………………………… 110

7. San Jin Xi Gua Shuang…………………………………………………………..….. 111

8. Shi Hu Ye Guang Wan………………………………………………………..……... 111

9. Shuang Liao Hou Feng San…………………………………………………………. 112

10. Xin Yi Hua Wan………………………………………………………...……….…… 113

Bab 18. Obat Jadi Pembebas Biao………………………………………………...……………… 114

1. Chuan Xiong Cha Tiao San…………………………………………………….…… 115

2. Gan He Cha………………………………………………………………….……….. 115

3. Hu Po Bao Long Wan…………………………………………………..……………. 116

4. Sang Ju Gan Mao Pian……………………………………………...……………….. 116

5. Xi Ling Jie Du Pian……………………………………………...………………….... 117

6. Xiao Chai Hu Tang Wan……………………………………..……………………… 117

7. Yin Qiao Jie Du Pian……………………………………...…………………………. 118

a. Qiang Li Yin Qiao Pian………………………….………………………………118

b. Yin Qiao Jie Du Pian ( Jing Zhi ) …………...…………………………………. 119

8 Zhui Feng Su He Wan………………………..……………………………………… 119

Bab 19 Obat Jadi Penyakit Wanita……………………...……………………………………….. 120

1. Qian Jin Zhi Dai Wan………………….……………………………………………. 121

2. Yu Dai Wan………………………………………………………………….……….. 121

3. An Tai Wan……………………...………………………………………….………... 121

4. Xiao Yao Wan………………………………………………………………….…….. 121

5. Nu Ke Ba Zhen Wan……..…………………………………………………………... 121

6. Bei Jing Bai Feng Wan…………..…………………………………………………... 121

7. Wu Ji Bai Feng Wan…………………………………………………………………. 122

8. Fu Ke Yang Ying Wan………………………………………………………….…… 122

9. Nuan Gong Yun Zi Wan…………………………………………………….………. 122

10. Bi Tong Fu Ke Wan……………………………………………………..………….... 122

11. Zhi Xue Ling Jiao Nang…………………………………………….……………….. 122

12. Tiao Jing Cu Yu Wan………………………………………….…………………….. 123

13. Geng Nian Ling Jiao Nang……………………………….………………………….. 123

Bab 20 Obat Jadi Untuk Penyakit Hati Dan Kandung Empedu……...……………………….. 124

1. Qing Ye Dan Pian………………………………………...……………………….…. 125

2. Ji Gu Cao Wan………………………………………...……………………….…….. 125

3. Kongfulin……………………………………………..…………………….………… 126

4. Gan Pi Kang Jiao Nang…………………………..………………………………….. 126

5. Spesifik Fu Kan Su…………………………...…………………………………….... 127

6. Liver Aid ………………………………………………………………….………….. 127

7. Gan Yan Ning…………………………………………………………………….…... 128

8. Fu Tan Su ( Cholelith Remover ) ………………………………………...………… 128

9. Qing Gan Li Dan Pian……………………………………………….………………. 129

10. Li Dan Pian………………………………………………………….……….……….. 129

11. Wu Ren Chun…………………………………………………...…………….……… 130

12. Long Dan Xie Gan Wan…………………………………….……………………….. 130


Created By:

Puryanto

Phone : + 62 21 8404012

Mobile : + 62 8128875566

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

share

 

 

LOWONGAN KERJA PIJAT

Dibutuhkan banyak Orang karyawan pria dan wanita untuk jasa terapis pijat refleksi yang berlokasi di “ TOMBOROGO REFLEKSI “ jalan cilandak KKO no 112 / di swalayan cahaya cilandak jakarta selatan

System

1. Gaji Rp. 250.000

2. Uang Makan Rp. 10.000

3. Komisi pijat refleksi, bekam Rp. 12.000.

kerokan, ear candle Rp. 10.000

Komisi pijat jawa, pijat sapu rogo Rp. 15.000

Komisi over time 50 % dari tariff

4. Bagi hasil 20 % dari keuntungan dibagi semua karyawan

 

Pendidikan tidak di utamakan, jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama dengan tim, siap di tempatkan di cabang manapun.

Hubungi : 08128875566

WEB INI DI SPONSORI OLEH

Follow me on Twitter

 

PENTING

TIDAK MELAYANI SERVIS ++ ( plus plus )


 

Sebelum melakukan reservasi, mohon membaca etika pijat online terlebih dahulu. Terima kasih.


Before booking, please read etika pijat online Thank You.

 

Follow @PIJATONLINE

STATISTIK KUNJUNGAN

8702407
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
MInggu Kemarin
Bulan ini
Bulan lalu
Total Keseluruhan
1064
2992
28956
8655327
15506
89031
8702407

IP Anda: 182.253.155.100
2021-12-05 05:04

PELATIHAN DAN KURSUS KESEHATAN

Pelatihan Kursus Akupunktur

Pelatihan Kursus Terapi Lintah

Pelatihan Kursus Kiropraksi

Pelatihan Kursus Yumeiho

Pelatihan Kursus Pijat Refleksi

pelatihan kursus jaripunktur

pelatihan kursus hebal TCM

pelatihan kursus iridiologi

Tomborogo Refleksi

GO MASSAGE

Komunitas Pijat Refleksi Indonesia

Go to top